جداسازی یا تفکیک زباله اساسا به معنای نگهداری زباله‌های مرطوب و خشک به صورت جداگانه ...