نگهداری از گل های آپارتمانی و مراقبت از آنها کار دوست داشتنی و البته دشواری ...